Personuppgiftspolicy 

  
Allmänt 
Afactor AB är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Nedan beskrivs när, hur och varför vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har att begära tillgång till eller begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig 
Afactor AB, orgnr. 559287-1940, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in om dig i samband med våra tjänster. 
 
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig? 
Afactor AB samlar in och behandlar följande personuppgifter; namn, telefonnummer, adress, e-postadress, titel, personnummer, kreditupplysning samt eventuell ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i samband med kommunikation med oss som rör dina personuppgifter. I vissa situationer kan vi också komma att behandla personuppgifter rörande t.ex. omständigheter eller uppgifter som är relevanta för vår affärsrelation. 
 
Varifrån hämtar vi personuppgifter? 
Personuppgifterna samlas in direkt från dig. Uppgifter kan också komma att samlas in från din arbetsgivare. Vid kreditupplysning samlas information in från kreditupplysningsföretag. Afactor AB kan även komma att uppdatera personuppgifterna för att säkerställa att vi inte behandlar utdaterade personuppgifter om dig. 
 
Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Afactor AB behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera vår affärsrelation (inklusive för att säkerställa fullgörande av åtaganden, hantering av fakturor, uppföljning kring leveranser, etc.). Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att skicka nyheter om vår verksamhet eller inbjudningar till event till dig (inklusive att för att administrera sådana event t.ex. vad gäller deltagare, förtäring och matpreferenser). 
 
Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter? 
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att hantera vår affärsrelation gör vi för att vi ska kunna fullgöra det avtal eller den överenskommelse som är grunden för vår affärsrelation. Sådan behandling som inte är direkt kopplad till fullgörandet av det avtal eller den överenskommelse som är grunden för vår affärsrelation görs med grund i en s.k. intresseavvägning. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kontakta dig och underhålla den affärsrelation som skapats genom att t.ex. skicka nyheter eller inbjudningar till event till dig som är eller representerar en kund till Afactor AB. Dina personuppgifter behandlas även när vi sparar underlag för t.ex. vår bokföring (exempelvis beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Denna behandling grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. 
 
Hur länge sparas dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas av oss tills de inte längre är nödvändiga med hänsyn till ändamålet för behandlingen, såvida det inte finns särskilda lagkrav som innebär att uppgifterna måste sparas längre. De uppgifter som behövs för vår bokföring (exempelvis beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag måste enligt lag sparas i minst sju år. Notera att vissa uppgifter sparas längre, t.ex. sparas uppgifter kring fakturor för uppföljningssyften längre än sju år. I övrigt sparas uppgifter som huvudregel till dess att vi inte längre har en affärsrelation med det bolag som du representerar, eller till dess att du inte längre representerar detta bolag. Personuppgifter som behandlas för att skicka nyheter om vår verksamhet eller inbjudningar till event till dig sparas så länge du fortsatt är en kontaktperson hos det bolag som du representerar. Personuppgifter som behandlas för att administrera event raderas senast tre månader efter avslutat event. 
 
Vem får tillgång till dina personuppgifter? 
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast anställda inom Afactor AB har tillgång till dina personuppgifter och dessa kommer bara att behandlas i enlighet med ändamålen ovan. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer och andra samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. I dessa fall ingår vi alltid ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, vilket reglerar hur personuppgifterna får behandlas. I biträdesavtalet säkerställs även att såväl teknisk som organisatorisk säkerhetsnivå för behandling av uppgifterna efterlevs. De personuppgifter du lämnar till oss kan främst komma att delas med våra IT-leverantörer, för att upprätthålla och underhålla våra IT-system, samt beroende på vår affärsrelation, med våra revisorer och vår bank. 
 
Vad händer om du inte lämnar ut dina personuppgifter? 
Att du tillhandahåller de personuppgifter som anges ovan är nödvändigt för att Afactor AB ska kunna kontakta dig och vidta de åtgärder som anges ovan. Om uppgifterna som anges ovan, som samlats in från dig inte lämnas kan nämnda åtgärder inte vidtas av Afactor AB. 
 
Dina rättigheter 
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Afactor AB behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. 
 Om du begär att Afactor AB ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det innebära att Afactor AB inte har möjlighet att vidta de åtgärder som anges ovan. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 
 
Kontakt 
Om du är missnöjd med hur Afactor AB behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig på Afactor AB, info@afactor.se. 
Search