Afactor

- er strategiska säkerhetspartner -

Afactor

Afactor hjälper företag och offentlig verksamhet att skapa en sund och robust säkerhetskultur genom säkerhetsanalyser, utbildning och framtagande av policys, riktlinjer och rutiner.       

Afactor är specialiserade inom Personal- och Informationssäkerhet där vi erbjuder bland annat tjänster såsom bakgrundskontroller, säkerhetssamtal, risk- och konsekvensanalyser samt externt dataskyddsombud.     

Vi vet av erfarenhet att ett ömsesidigt förtroende mellan oss och uppdragsgivaren är en förutsättning för ett lyckat samarbete och vi är därför noggranna med vilka samarbeten vi går in i.      

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.   

Bakgrundskontroller   

Afactor genomför bakgrundskontroller med objektiva och manuella riskbedömningar utifrån vilken typ av tjänst kandidaten söker. 
Vi gör även företrädare- och styrelsekontroller inför bolagsförvärv samt kontroll av leverantörer vilket bidrar till en sund konkurrens på arbetsmarknaden.   

Vi skräddarsyr upplägg så att informationen är relevant för just era behov och bistår med rådgivning under hela processen.  

Vi arbetar aktivt för att för att främja en hållbar, jämställd  och inkluderande arbetsmarknad. Afactor är därför noga med att leverera tjänster till kunder där vi har en gemensam syn avseende dessa frågor.      

Personalsäkerhet

Afactor hjälper er med säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. 

Utöver säkerhetsprövningsintervjuer bistår vi även med kontroll av uppgifter som framgår av exempelvis betyg, intyg, tidigare arbetsplatser och referenser. 

Vi på Afactor har många års erfarenhet av säkerhetsskyddsklassade rekryteringar. 
Detta gör oss till en trygg rådgivare under hela processen där vi underlättar för er att ta ett väl avvägt beslut avseende kandidaten.    

Informationssäkerhet och dataskydd/GDPR

Afactor erbjuder flertalet tjänster inom informationssäkerhet såsom nulägesanalys, behovs- och åtgärdskartläggning samt projekt- tids- och handlingsplan. Vidare gör vi risk- och konsekvensanalyser samt utbildning och incidenthantering avseende Dataskydds- och GDPR-frågor. 

Genom certifierat dataskyddsombud kan vi bland annat stötta er med  att initiera, revidera och följa upp integritetsskyddsarbetet hos er. 

Under hela processen, oavsett storlek på projektet, kan vi bistå med individuell rådgivning och informationsspridning. 

Incidenthantering och utredning     

Afactor arbetar strukturerat och nära er med relevanta utredningsåtgärder för att effektivt komma fram till den bästa lösningen, vare sig det är den lilla incidenten eller den stora internutredningen. 

Vi utvärderar och rekommenderar även förebyggande säkerhetsåtgärder för att i möjligaste mån undvika incidenter i framtiden. 

Målet är att minska sårbarheterna och stärka skyddet.    
Search